טקטופ נותני החסות

איגוד הקול הישראלי | הרציונל

איגוד הקול הישראלי – Israeli Voice Association 

נהלים

 מסמך זה מוצג בלשון זכר מטעמי נוחות אולם הוא פונה לכל מגדר באופן שווה

חזון

איגוד הקול הישראלי יהיה בית לכל מי שתחום הקול חשוב לו ויקר לליבו. הארגון יאגד אנשי מקצוע בתחום הקול, משתמשי קול מקצועיים ושאינם מקצועיים, וכן אנשים שמתעניינים בתחום הקול (שוחרי קול). פעילות הארגון תביא לקידום ההתמקצעות של חבריו, ושל כלל האנשים העוסקים בתחום הקול, ובכך תתרום לקידום הטיפול, ההוראה והמחקר בתחום הקול בישראל.

רציונל

איגוד הקול הישראלי (להלן: “האיגוד”) הוא עמותה המאגדת אנשי מקצוע מתחומים שונים, העוסקים בתחום הקול והפועלים לקידום תחום הקול במובנו הרחב. האיגוד רואה בקול האנושי מאפיין בעל השפעה מהותית על איכות החיים, הרווחה והבריאות של הפרט. לאור זאת, מטרתו העיקרית של האיגוד היא לקדם את תחום הקול בישראל, את השמירה על בריאות הקול, את החינוך לבריאות הקול ואת המיומנויות המקצועיות של העוסקים בתחום הקול בהקשר הרחב, החל מאנשי המקצוע השונים בתחום הקול, דרך אנשים המשתמשים בקולם במסגרת עבודתם או לפרנסתם וכלה באנשים הסובלים מהפרעות בתחום הקול.

איגוד הקול הישראלי מאמין שכל אדם המעוניין בכך זכאי לטיפול המקצועי ביותר, ולכן האיגוד מעוניין לתמוך, לקדם ולעודד את ההתפתחות המקצועית של כלל אנשי המקצוע בתחום הקול, ככלי לקידום תחום הקול בישראל – באופן כללי, וכאמצעי לשיפור והעלאת איכות הטיפול וההדרכה המקצועית אשר ניתנת לאנשים הנדרשים לכך. איגוד הקול לוקח על עצמו לפעול בהתאם לחוק, ובהתאם לערכים המכבדים כל קהילה, באמונה שפעילותו יכולה וצריכה לתרום לכל אוכלוסייה ללא הבדל של דת, גזע ומגדר.

מטרות

 1. קידום תחום הקול בישראל
 2. קידום שיתוף פעולה בין אנשי מקצוע בתחום הקול
 3. קידום הידע המקצועי והשאיפה למצוינות מקצועית של חברי האיגוד בפרט, ושל קהילת האנשים העוסקים בתחום הקול בכלל
 4. עידוד המחקר בתחום הקול
 5. עידוד וטיפוח מודעות ומידע על הקול בציבור הרחב, כמו גם על בריאות הקול ועל אפשרויות הטיפול בו

דרכי פעולה

על מנת להשיג את מטרותיו, יפעל הארגון בדרכים שונות, כגון:

 1. יצירת פורום לדיונים משותפים של חברים ממקצועות שונים במטרה לעודד שיח מפרה ומעשיר
 2. ארגון וקיום כנסים שנתיים, הזמנת מרצים אורחים מהארץ ומחו”ל, וכן פרסום תכנים מקצועיים בכתב או באמצעות סדנאות וימי עיון
 1. יצירת אייטמים בתקשורת, פרסום מידע ותוכן חינוכי בערוצי מידע שונים, אנאלוגיים ודיגיטליים
 2. גיוס בעלי השפעה לפעול לקידום נושא הבריאות הקולית והתקשורת הטובה, ככלי לשיפור איכות חייו ורווחתו הגופנית והנפשית של הפרט
 3. הענקת פרסים ומלגות הצטיינות לחברי הארגון, במטרה לטפח ולקדם את הדור הצעיר של אנשי המקצוע.
 4. תחזוקת מאגר נתונים של אנשי מקצוע באתר של האיגוד
 5. שמירה על איכות גבוהה ומקצועיות ועל שאיפה למצוינות של העוסקים בתחום הקול, על ידי פרסום מידע מבוסס מחקר ועידוד למידה, השתלמויות והכשרות, ועל ידי מתן דוגמא אישית של חברי ועד האיגוד
 6. עידוד התארגנות והתאגדות מקצועית של בעלי המקצוע השונים בתחום הקול
 7. הנגשת מידע בתחום הקול בעברית ובשפות נוספות, תוך שמירה על שפה מגדרית פתוחה

חברות באיגוד

חבר מן המניין יעמוד בתנאים הבאים:

 1. עיסוק במקצועות הקשורים באופן ישיר לפיתוח קול, טיפול בקול ולמחקר בתחום הקול. בשלב זה יכללו בהגדרה זו רופאי אא”ג, קלינאי תקשורת, ומורי פיתוח קול.
 2. התחייבות לרציונל, חזון ונהלי האיגוד, והתחייבות לעמוד בכללי האתיקה של האיגוד
 3. תשלום דמי החברות השנתיים
 4. גיל: 18 שנים ומעלה

זכויות חבר מן המניין

 1. השתתפות בבחירות לועד המנהל של איגוד הקול הישראלי
 2. השתתפות בפעילויות האיגוד בעלות מופחתת (כנסים/ימי עיון)
 3. הופעה במאגר העוסקים בתחום הקול באתר האיגוד
 4. הצעה של תכני מידע המיועדים לפרסום באתר האיגוד או להצגה בפורומים מקצועיים, לאחר קבלת אישור הועד המנהל.
 5. קבלת עדכונים על פעילויות האיגוד

עלות בשנת הקמת האיגוד (או לחלק משנה) לחברות מן המניין: 150 ₪ לאחר בחירות ראשונות העלות תיקבע ע”י הועד המנהל החדש

חבר נילווה

 1. שוחרי קול: בעלי עניין בתחום הקול, אשר עוסקים באופן ישיר או עקיף בתחום הקול, ו/או טיפול במקצועות שאינם מוסדרים או מפוקחים ו/או עיסוק בזמרה, ניצוח, חבורות זמר וכד’
 2. אנשים המתעניינים בתחום הקול, אך אינם עוסקים בו באופן מקצועי
 3. תשלום דמי חברות שנתיים (תעריף חבר נילווה)
 4. התחייבות לכללי האתיקה של האיגוד
 5. גיל: 18 שנים ומעלה

זכויות חבר נילווה

 1. השתתפות בפעילויות האיגוד בתעריף מוזל (כנסים וימי עיון)
 2. קבלת עדכונים על פעילויות האיגוד ומידע שהאיגוד מפיץ על פעילויות לחבריו
 3. הצעה של תכני מידע, לפרסום באתר האיגוד או להצגה בפורומים מקצועיים, לאחר קבלת אישור הועד המנהל.

עלות בשנת הקמת האיגוד (או לחלק משנה) לחברות מן המניין: 100 ₪ לאחר בחירות ראשונות העלות תיקבע ע”י הועד המנהל החדש

הפסקת החברות

הפסקה או פקיעת חברות מכל סוג תחול במידה והחבר יודיע על הפסקת חברות, במידה ולא שולמו דמי החבר, או בהתאם להחלטה של הועד המנהל, במקרה של הפרה של כללי האתיקה של האיגוד.

כללי האתיקה

יושרה מקצועית והסרת אחריות שילוחית מאיגוד הקול הישראלי

כאיגוד הכולל אנשי מקצוע מתחומים שונים, “איגוד הקול הישראלי” מסתמך על היושר המקצועי של בעלי מקצוע אשר מספקים מידע על פעולתם ועל עצמם. חברים באיגוד נדרשים לעמוד בסטנדרטים אתיים, אך איגוד הקול אינו גוף מפקח ואין לו דרך לבדוק את המידע המסופק. כל התייחסות לטכניקות טיפול/הוראה וכל הצגה של בעל המקצוע את עצמו אינה באחריות האיגוד, לא ביחס לבעל המקצוע עצמו ולא ביחס למטופלים שיבחרו באותו בעל מקצוע או באותה טכניקה או תכשיר/מכשיר/מוצר.

גוף שאינו מפקח

איגוד הקול הישראלי מאגד את אנשי המקצוע, אך הוא אינו גוף שמרכז המלצות או מפקח על איכות עבודתם. יתרה מזאת, איגוד הקול הישראלי לא מקדם שיטת עבודה מסוימת או מוצרים מסוימים. האיגוד תומך בשיטות מבוססות מחקר פורמלי ומחקר מבוסס ראיות.

כבוד הדדי

איגוד הקול הוא בית לכל שיטות העבודה והגישות השונות לטיפול בקול. מכיוון שיתכנו גישות ותפישות מקצועיות שונות, האיגוד לוקח על עצמו להבטיח שהדיון במסגרת האיגוד יעשה תוך שמירה על כבוד הדדי, ולא באופן מעליב/משפיל או פומבי שעלול לגרום נזק לבעל המקצוע או לחברים אחרים.

הפרה של כללי האתיקה

במידה ותתקבל תלונה על חבר האיגוד המעלה חשש להתנהגות לא ראויה או לא אתית כלפי חבר אחר או כלפי אדם כלשהו, או במידה שיתגלה פרסום שקרי, ידון הועד המנהל בנושא ותינתן לועד הבחירה להפסיק את חברותו של החבר באיגוד. אפשרות חריגה זו תחול רק לאחר שניתנה לחבר האיגוד ההזדמנות הנאותה להגיב לטענות נגדו.

איגוד הקול מצפה מחבריו לנהוג בצורה מקצועית, כנה ואתית.

 

קבלת חסויות מגורמים מסחריים

איגוד הקול יוכל להיעזר בחסויות של חברות מסחריות אשר מציעות לפרסם עצמן במסגרת אירועים או פעילויות של האיגוד, ולנצל את ההכנסות למען קידום מטרות האיגוד. האיגוד מעודד בדיקה של כל מוצר או שיטה לטיפול או להדרכה ונותן עדיפות למוצרים ודרכי טיפול המבוססים על מידע קליני ומחקרי, מתוך הבנה שדרכי טיפול שונות יתאימו למטופלים שונים. לאור זאת האיגוד רואה בריבוי גישות דרך לקדם ולשפר את איכות הטיפול ואת רמת המקצועיות.

עקרונות אלו ינחו את הועד בנושא חסויות מסחריות:

 • האיגוד ימנע ממתן בלעדיות לחברה זו או אחרת.
 • האיגוד שומר לעצמו את הזכות לקבוע אילו חברות יוכלו לתת חסות בכל אירוע או כינוס בהתאם להחלטת ועד האיגוד ובהתאם להמלצתם של הנבחרים מטעם ועד האיגוד לארגון של אותו כינוס או אירוע.
 • האיגוד אינו אחראי למוצרים שהחברות מפרסמות או להשפעתם על המטופלים.

בחירות

וועדת הבחירות תוודא כי הליך ההצבעה הוגן ותקין ומאפשר הזדמנות שווה לכל אנשי המקצוע המועמדים ובמידת הצורך תעלה הצעות לשינויים עתידיים בשיטת הבחירה או ההצבעה. תהליך ההצבעה הנוכחי יתקיים כדלהלן:

לאחר אישור הגשת מועמדות, יעבירו המועמדים קורות חיים ומסמך “אני מאמין” שלהם אשר יפורסם בטופס הבחירות המקוון. חברים מן המניין באיגוד יקבלו גישה לטופס זה, בו יוכלו להכיר את המועמדים ויתבקשו להצביע פעם אחת בלבד עבור שלושה מועמדים, כל אחד מהם מייצג מקצוע אחר משלושת המקצועות, רופאי אא”ג, קלינאי תקשורת ומורי פיתוח קול.

ספירת הקולות

שבעת הנבחרים יהיו אנשי מקצוע אשר קיבלו מירב קולות בתוך כל קטגוריה מקצועית. שניים מכל מקצוע ואחד נוסף שקיבל מירב קולות בכלל המקצועות. ספירת הקולות תבוצע על ידי שני נציגים מהוועד אשר ימונו לוועדת הבחירות יחד עם מבקר חיצוני שימונה על ידי הועד הקודם אשר אינו חבר באיגוד. ועדת הבחירות תבצע את ספירת הקולות ותעביר את התוצאות לועד המנהל, התוצאות יפורסמו לאחר שהוועדה אישרה כי התהליך בוצע באופן תקין.

תפקיד היו”ר

המועמד אשר קיבל את מירב הקולות יבחר ליו”ר, במידה ולא יהיה מעוניין בתפקיד זה, התפקיד יוצע למועמד הבא אשר קיבל את מירב הקולות אחריו. למען שמירת רוטציה בתפקיד היו”ר בין המקצועות השונים, לא יבחר יו”ר מאותו התחום המקצועי שתי כהונות ברצף. המשמעות היא כי בבחירות ראשונות יקבע המקצוע הראשון בסבב ובבחירות השניות יקבע הסדר הסופי ברוטציה. דהיינו, במידה וכהונה ראשונה היו”ר היה במקצוע פיתוח קול, בכהונה הבאה יבחר קלינאי או רופא. אם לדוגמא נבחר קלינאי, הסדר הקבוע למקצועות היו”ר יהיו באופן קבוע לפי סדר רוטציה זה.

תפקידים בתקופת הכהונה

לאחר עדכון המועמדים וספירת הקולות, תתקיים אספת ועד ראשונה, בה חברי הועד יחלקו ביניהם את שאר התפקידים והאחריות שלהם לתקופת הכהונה. משך הכהונה בתפקיד יהיה שנתיים. במידה ואחד מחברי הועד יאלץ לפרוש מתפקידו מסיבות אישיות או מסיבות אתיות, רשאי הוועד למנות מחליף מבין חברי הועד לשאר תקופת הכהונה.

התחייבות חברי הועד – חברי הועד הנבחרים נדרשים לפעול על פי כללי האתיקה של האיגוד, ואף באופן מוקפד יותר. עליהם להודיע מראש במידה ויש להם אינטרסים לקידום מוצרים אישיים, תביעות מול רשויות החוק ולחשוף מידע שעלול לעורר בעיות אתיות לאיגוד. אם יעלו טענות מסוג זה במהלך הכהונה, חברי הוועד או היו”ר יתבקשו להשעות את עצמם מתפקידם עד להתבהרות הסוגיה במיוחד אם סוגיה זו יכולה להפריע להתנהלות המקצועית של האיגוד מול אנשי מקצוע או להפריע לשיתופי פעולה שונים ו/או לסתור את הרציונל של האיגוד ו/או לעורר חשד של התנהלות לא אתית בוועד. הם יהיו רשאים להעלות את הצד שלהם מול חברי הוועד האחרים באופן רשמי אך לא יהיו רשאים למלא את תפקידם עד לתום הבירור והסדרת הבעיות.

חברי הועד שיבחרו יהיו אחראים או ימלאו את התפקידים הבאים:

 1. יו”ר האיגוד אחראי על זימון וניהול הפגישות, פרוטוקולים, ריכוז הצעות וניהול צוותים למען השגת המטרות
 2. מזכיר מדעי אחראי על ריכוז התכנים המדעיים והמקצועיים במהלך השנה וריכוז צוותים לארגון כנסים ואירועים
 3. גזבר אחראי על ניהול תקציבים ודיווח לשאר חברי הוועד על ההתנהלות הכספית של האיגוד
 4. מנהל אתר אחראי על אתר האינטרנט, פעולתו התקינה, הסרה והוספת תכנים, הרשמה לכנסים וחברות ועוד
 5. מזכיר חברים והרשמה אחראי על קשר ישיר עם החברים, פיקוח על ההרשמה וקשר עם צוות האתר והמדיה
 6. מנהל מדיה חברתית פרסום ושיווק התכנים אחראי על ניהול הקבוצה הפרטית ופרסום תכנים לקראת אירועים
 7. מבקר אחראי לספק מידע והשוואות על התנהלות האיגוד לאיגודים אחרים כדי לוודא כי ההתנהלות מסודרת וכי האיגוד פועל כדי להשיג את מטרותיו

קווים לפעילות הועד המנהל

הוועד הנבחר ידון באופן ההתנהלות השוטפת של האיגוד ויחליט על אופי האירועים המתקיימים, התכנים שיפורסמו ויוצגו, שינויים בהליכים או במבנה הארגוני אשר יתרמו לעתיד של האיגוד ולמטרותיו. להלן הקווים המנחים:

 • הועד יתכנס לפחות אחת לחודש, או יותר לפי הצורך
 • קיימת חובת ניהול פרוטוקול והקלטות של ישיבות הועד
 • תפקידי הוועד הם התנדבותיים בלבד
 • בפגישת הועד הראשונה, תפקידי הועד יחולקו ובנוסף ימונה ממלא מקום ליושב הראש של האיגוד אשר יכול להיות כל אחד מששת החברים האחרים. מינוי ממלא המקום יאושר בהצבעה רגילה של חברי הועד
 • על כל נושא הדורש אישור תתקיים הצבעה אשר תתקבל ברוב של הנוכחים בפגישת הוועד המנהל
 • אסיפה של הוועד המנהל תתקיים רק בנוכחות של לפחות שלושה חברי ועד
 • כל חבר ועד נדרש להיות נוכח בלפחות 70% מפגישות הוועד השנתיות
 • הצבעות בנושאים חריגים ורגישים הנוגעות לבעיות אתיות והסרת חברים מהוועד המנהל או מרשימת החברים הכללית תתקבל ברוב של 70% מכל חברי הוועד בין אם היו נוכחים בפגישה (וירטואלית או פיזית) או לא (בשל ייחוד מצבים אלה, יהיה ניתן לאפשר הצבעות, גם ללא נוכחות של החברים על ידי הצבעתם בכתב). נהלי הצבעות חריגות אלו תקפים גם לשינויים במסמך זה, מסמך הנהלים של האיגוד.
 • במידה והדבר יתאפשר כספית, יוכל הועד למנות משרות מתוקצבות עבור הניהול היומיומי של האדמיניסטרציה. משרות אלו לא יהיו מקרב אנשי הועד המנהל.
 • חברי הועד יפעלו כמיטב יכולתם לקידום התחומים המוטלים עליהם בהתאם לתפקידם
 • כל עוד פועל האיגוד תחת העמותה של פליציה בלומנטל, יפעל הוועד להפיכת האיגוד לעמותה עצמאית ונפרדת
 • הפרויקטים המבוצעים על ידי ובשם האיגוד יאושרו על ידי הועד המנהל
 • הבחירות לראשות האיגוד יתקיימו אחת לשנתיים. בשנה האחרונה לכהונה על חברי הוועד להקים ועדת בחירות
 • לאחר הבחירות תוגדר תקופת חפיפה בה חברי הועד היוצא יעזרו לחברי הועד הנכנס לקבל את כל המידע הנחוץ למילוי תפקידם
 • חבר ועד המנהל יוכל להציג מועמדות חוזרת לוועד האיגוד אך לא יוכל להמשיך בתפקידו מעבר לשתי כהונות ברצף

ועדות משנה

 • בין חברי הוועד ימונו ועדות משנה אשר תפקידן ארגון תכנית לכנס או לקמפיינים לבריאות הקול וכדומה. המזכיר המדעי יהיה אחראי לתכנית הכנס, אליו יצורפו באופן קבוע נציגים משלושת המקצועות, רופאי אא”ג, קלינאי תקשורת ומורי פיתוח קול מתוך הוועד. ניתן לצרף לוועדות המשנה של הכנסים חברים אשר מעורבים בנושאים של הכנס או משתפי פעולה מטעם המקום המארח וכדומה.
 • במידה והוועד יחליט לנהל אירועים או קמפיינים נוספים לקהילת הקול, תהיה אפשרות להקים ועדה משנה עם אנשי מקצוע הרלוונטיים לקהילה זו, תמיד עם נציגות מתוך הוועד המנהל אשר תיקח חלק בניהול והובלת הועדה.
 • בכל פרויקט או אירוע נציגי הועדה יציגו את התכנית לוועד המנהל ולאישורם.

הרקע להקמת איגוד הקול הישראלי

האיגוד נוסד והחל את צעדיו הראשונים בשנת 2015, כמרכז וירטואלי ביוזמתן של המייסדות ארמת ארנהיים-שרון יחד עם פנינה ארנטל וד”ר טלי לנדאו, אשר היוו את הוועד המנהל של “מרכז הקול הישראלי”. עד שנת 2019 הצטרפו אנשי מקצוע נוספים, ובשנת 2019 קיבל מרכז הקול הכרה רשמית כשלוחה של הארגון האמריקאי לווקולוגיה. לצורך הקמת השלוחה באופן רשמי, הצטרפה חברה רביעית לוועד המנהל של המרכז, הגב’ מוריה אור. בשנת 2019 התקיים אירוע הווקולוגיה הבינלאומי הראשון בארץ בשיתוף עם בית הספר למוזיקה רימון, ובשנת 2020 התקיים האירוע השני בהשתתפות פרופ’ אינגו טיטצה. לאור הצורך למסד את פעילות המרכז, החליטו בשנת 2020 חברות הועד המנהל של המרכז לחבור לארגון גג של העמותה ע”ש פליציה בלומנטל* ולפעול במסגרתו וכחלק ממנו.

בשנת 2021 הוחלט על הקמת “איגוד הקול הישראלי”, תוך שימוש בתשתית הראשונית שהוקמה במסגרת מרכז הקול. בשלב זה (אפריל 2021) פועל הועד המנהל הזמני של האיגוד לקיום בחירות ראשונות, המתוכננות לשנת 2022. למען מטרה זו הצטרפו לוועד המנהל נציגי איגוד הלרינגולוגים (ד”ר עדי פרימוב וד”ר יונתן להב), נציגי אגודת קלינאי התקשורת (פרופ’ עופר אמיר והגברת שרי לוטם) והגב’ טל אמיר-פרנקל ומר יעקב ליברמן, בנוסף לחברות הוועד המנהל המקורי, כאשר הגב’ ארמת ארנהיים שרון מכהנת כיו”ר זמנית. עד להסדרת התאגדותו העצמאית של איגוד הקול הישראלי, נתמכת פעילותו במעטפת הארגונית של עמותת פליציה בלומנטל, ללא התערבות של העמותה בפעילות האיגוד. כל החלטה בנוגע לפעילות האיגוד תתקבל באופן עצמאי על-ידי ועד האיגוד. למען הסדר הטוב, מובהר כי מנכ”לית עמותת פליציה בלומנטל הינה קרובה מדרגה ראשונה של היו”ר הזמנית (בהתנדבות) של האיגוד. מידע מפורט על עמותת פליציה בלומנטל ניתן למצוא באתר רשם העמותות גיידסטאר.

הועד המנהל הזמני

הועד המנהל הזמני של האיגוד פועל להסדרת ההקמה של האיגוד, לגיבוש הרציונל ומטרות האיגוד ולהסדרת הבחירות הראשונות לוועד האיגוד. הבחירות הראשונות יתקיימו בהתאם לתהליך המתואר, במטרה להכריז על הועד המנהל החדש בינואר 2022. לשם כך יוגשו מועמדויות עד חודש נובמבר 2021. במהלך חודש נובמבר תוכן התשתית לבחירות המקוונות אשר יתקיימו במחצית ראשונה של חודש דצמבר 2021.

כספים וגזברות

 • בעת כתיבת מסמך נהלים זה כספי האיגוד מנוהלים תחת עמותת הגג פליציה בלומנטל, מכספים אלו יקוזזו רק עמלות סליקה ותנועות בנק. נציג הוועד האחראי על הכספים אחראי על ריכוז המידע יחד עם נציגי הניהול של העמותה וידווח לוועד המנהל על המצב הכספי של האיגוד. זאת עד להפיכת האיגוד לעמותה עצמאית.
 • הוועד המנהל יחליט על הוצאות והכנסות האיגוד, כדי לוודא כיסוי של ההוצאות השוטפות.
 • האיגוד יהיה רשאי לקבל תרומות, תשלומים ומענקים על פי החלטות הוועד המנהל בכפוף לכללי האתיקה ולמטרות האיגוד. כסף זה ינוהל על ידי עמותת הגג אך ישמש רק לצרכי האיגוד.
 • כל עוד האיגוד כפוף לעמותת הגג – בעת פירוק, אם נותרו נכסים, אלה יועברו לעמותת הגג פליציה בלומנטל שתוכל להשתמש בכספים לתמיכה במחקרים או אמנים בתחום הקול. אם נותרו חובות, הוועד המנהל יישא בנטל זה כדי לפרק את האיגוד באופן שלא יותיר חובות לחברים או לעמותת הגג.
 • למען הסר ספק, הוצאות הקמה ותחזוקת מרכז הקול הישראלי בסכום כולל של 9756 ש”ח ישופו בעדיפות עליונה על ידי הכנסות האיגוד. ההחזר יבוצע בתשלום ראשון עם הכנסות שנה ראשונה ותשלום שני בהכנסות שנה שנייה.

____________________________________________________

*עמותת פליציה בלומנטל – ארגון הגג באמצעותו פועל היום האיגוד

העמותה הוקמה בשנת 1988 במטרה לקדם פעילות מוזיקלית בתחום הזמרה הקלאסית בפרט ובתחום הביצוע והחינוך למוזיקה קלאסית בכלל. משנת הקמתה העמותה הרחיבה את פעילותה בתחום האירועים והפסטיבלים, וכמו כן החלה להוות ארגון גג מלווה ותומך במוזיקאים עצמאיים, הרכבים וקבוצות בתחומים מגוונים של מוזיקה ואמנות הבמה. יו”ר הועד המנהל הוא שמעון מזרחי. חברי הועד המנהל הינם רחל מנלסון, מיכאל ורומן וג’ורג’ חנה. הצוות המתפעל כולל את מנכ”לית העמותה אביגיל ארנהיים והצוות עדית מגל, ויקטוריה סקלמה וסרג’ בוקי.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

הצטרפות לאיגוד

במידה ואתם רוצים להצטרף לאיגוד לחצו על כפתור בקשת הצטרפות לאיגוד.
האם אתם כבר חברים? או מעוניינים בחידוש החברות?
פשוט לחצו על כפתור התחברות לאזור האישי.